โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Bachelor of Science Program in Information Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.S. (Information Technology)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรีภาคปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

101 หน่วยกิต

วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    19 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 61 หน่วยกิต
  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12  หน่วยกิต
 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  18 หน่วยกิต
 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  16 หน่วยกิต
 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์  9 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  21 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต