แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GI101

Fundamentals of Mathematics for Computer Graphics

3

 

EN001

English for Everyday Communication

3

 

EN001

English for Everyday Communication*

3*

 

GE001

Thinking Skills for Learning

3

 

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

 

GI121

Drawing

3

 

GI141

Introduction to Games and Interactive Media

3

 

GI123

2Dand 3D Design

3

 
  รวม

21

 

*หมายเหตุ รหัสที่ขึ้นต้นด้วย GI เป็นวิชาบังคับ และ EN001 ใน 1/2 เฉพาะนักศึกษา (รุ่นเข้าเทอม 1/2) ที่ยังไม่ได้ลงเรียน

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

3

 

MA111

Calculus I

3

 

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

 

GE007

Art of Life

3

 

GI122

Human Vision and Color Theory

3

 

GI161

Object-Oriented Programming

3

 

GI131

Digital Storytelling

3

 
  รวม

21

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GI101

Fundamentals of Mathematics for Computer Graphics*

3*

 

GIXX1

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major-Elective)

3

 
  รวม

3

 

*หมายเหตุ GI101 สำหรับนักศึกษารุ่น 1 ใน ภาคฤดูร้อน เฉพาะนักศึกษา (รุ่นเข้าเทอม 1/2) ที่ยังไม่ได้ลงเรียน
 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003

English for Global Communication

3

 

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

 

ST207

Statistics for Science and Technology

3

 

GI232

Three-Dimensional Modelling and Animations

3

 

GI242

Game Programming

3

 

GI281

Technology Entrepreneurship

3

 

GI464

Legal and Ethical Aspects of Information Technology

3

 

GI121

Drawing

 

GI123

2Dand 3D Design

 

GI141

Introduction to Games and Interactive Media

 
  รวม

21

 

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GI203

Physics for Games and Interactive Media

3

 

GI233

Video and Sound for Multimedia Technology

3

 

GI243

Human-computer Interaction for Games and Interactive Media

3

 

GI262

Data Structures and Algorithms

3

 

GI263

Introduction to Database

3

 

GI282

Disruptive Innovation

3

 

ST207

Statistics for Science and Technology

 
  รวม

18

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

 

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

 

GIXX2

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(Major-Elective)

3

 
  รวม

3

 

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GI344

Game Design and Production

3

 

GI345

User Experience Design for Games and Interactive Media

3

 

GI346

Basic Theory in Artificial Intelligence

3

 

GI383

Idea Generation

3

 

GI396

Seminar in Games and Interactive Media

3

 

GI464

Legal and Ethical Aspects of Information Technology

 

GIXX3

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(Major-Elective)

3

 
  รวม

18

 

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE008

Health and Wellness for Life

3

 

GI365

Introduction to Computer Graphics

3

 

GIXX4

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(Major-Elective)

3

 

GIXX5

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(Major-Elective)

3

 

GIX01

วิชาเลือกเสรี

3

 

GIX02

วิชาเลือกเสรี

 
  รวม

15

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GIXX6

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(Major-Elective)

3

 
  รวม

3

 

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GI498

Industrial Innovation Projects

3

 

GE005

Creative Leadership Skills

3

 

GE001

Thinking Skills for Learning

 

GE002

Citizenship and Social Dynamics

 

GIXX7

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(Major-Elective)

3

 

GIXX2

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(Major-Elective)

 

GIX02

วิชาเลือกเสรี

3

 
  รวม

12