โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (Bachelor of Science Program in Computer Science)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.S. (Computer Science)

 

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรีภาคปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  132 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

101 หน่วยกิต

วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    22 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 67  หน่วยกิต
           กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  9  หน่วยกิต
           กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  10 หน่วยกิต
           กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  21  หน่วยกิต
           กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  12 หน่วยกิต
           กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  6 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์  9  หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน-เลือก  12 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

 6 หน่วยกิต