ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์วิจัย (BUCROCCS)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบด้วยนักวิจัย และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ > 70%

นักศึกษาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับนักวิจัยในศูนย์ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร