โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • วิศวกรดูแลและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
 • วิศวกรระบบภาพและเสียง
 • วิศวกรผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชัน
 • นักพัฒนาสื่อดิจิตอล
 • นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • นักพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดีย
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ผู้จัดการระบบสารสนเทศ
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาหรือความบันเทิง
 • นักพัฒนาสื่อสมัยใหม่ (New Media)
 • Technical Animators
 • ความลำบาก-ความสบายในการทำงานขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ลักษณะงาน ความถนัดและความชอบของแต่ละคน
 • เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 – 25,000 บาท ขึ้นกับลักษณะของงาน
 • ความต้องการในตลาด, โอกาสในการได้งาน ที่ผ่านมาบัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียฯมีการได้งานทำมากกว่าร้อยละ 90 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา
 • เส้นทางความกว้างหน้าทางด้านอาชีพ (Career path) การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบจากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถทำให้มีความก้าวหน้าในรูปแบบของผู้ประกอบการหรือหัวหน้าหน่วยงานในอนาคตได้
 • ผู้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ [Mobile Application Developer]
 • นักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย [Multimedia Programmer]
 • ผู้จัดการระบบสารสนเทศ [IT Manager] และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้