รายวิชา

ตารางแสดงรายละเอียดรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งรายวิชามีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคณะที่เปิดสอน

 

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3
อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3
อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3
ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3
ศท. 003*

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3
ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3
ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3
ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3
ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (61 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (21 หน่วยกิต)
คณ. 105

MA 105

แคลคูลัส 1

Calculus I

3
คณ. 106

MA 106

แคลคูลัส 2

Calculus II

3
คณ. 107

MA 107

แคลคูลัส 3

Calculus III

3
คม. 101

CH 101

เคมีทั่วไป

General Chemistry

3
คม. 102

CH 102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

Laboratory in General Chemistry

1
ฟส.101

PH 101

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

General Physics I

3
ฟส.102

PH 102

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

General Physics I

1
ฟส.103

PH 103

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

General Physics II

3
ฟส.104

PH 104

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

General Physics II

1
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (40 หน่วยกิต)
คก. 112

ME 112

การฝึกฝีมือช่าง

Workshop  Practices

1
คก. 121

ME 121

วัสดุวิศวกรรม

Engineering  Materials

3
คก. 151

ME 151

การเขียนแบบวิศวกรรม

EngineeringDrawing

3
คก. 222

ME 222

หลักการกลศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Mechanics Principles

3
คพ. 122

CS 122

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

3
ฟฟ. 211

EE 211

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Theory

3
ฟฟ. 212

EE 212

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Laboratory

1
ฟฟ. 324

EE 324

ระบบควบคุม

Control System

3
ฟฟ. 325

EE 325

ปฏิบัติการระบบควบคุม

Control System Laboratory

1
อล. 211

EL 211

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics

3
อล. 212

EL 212

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics Laboratory

1
อล. 228

EL 228

การเขียนโปรแกรมฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

Electronics and Hardware Programming

3
อส. 221

IE 221

คณิตศาสตร์วิศวกรรม

EngineeringMathematics

3
อส. 311

IE 311

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

Probability and Engineering Statistics

3
อส. 314

IE 314

เทคโนโลยีอุบัติใหม่

Emerging Technology in Engineering

3
อส. 322

IE 322

การสร้างแนวคิดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

Idea Generation for Entrepreneurship

3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(50 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน–บังคับ(44 หน่วยกิต)
คพ. 111

CE 111

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Fundamental Computer Laboratory

1
ฟฟ. 221

EE 221

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Analysis

3
ฟฟ. 312

EE 312

การแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical Energy Conversion

3
ฟฟ. 313

EE 313

ปฏิบัติการการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical Energy Conversion Laboratory

3
ฟฟ. 323

EE 323

หลักการสื่อสารข้อมูล

Data Communication Principles

3
อล 221

EL 221

การออกแบบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Devices and Circuit Design

3
อล 222

EL 222

ปฏิบัติการออกแบบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Devices and Circuit Design Laboratory

1
อล 253

EL 253

  พื้นฐานระบบดิจิทัล

Digital System Fundamental

3
อล 254

EL 254

ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล

Digital System Fundamental Laboratory

1
อล 311

EL 311

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor System

3
อล 312

EL 312

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor Laboratory

3
อล 322

EL 322

ระบบเซนเซอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้

Introduction to Sensor and Its Applications

3
อล 323

EL 323

ปฏิบัติการระบบเซนเซอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้

Introduction to Sensor and Its Applications Laboratory

3
อล 353

EL 353

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical Instruments and Measurements

3
อล 454

EL 454

ระบบสมองกลฝังตัว

Embedded System

3
อล 466

EL 466

ระบบเครือข่ายกลุ่มเมฆและเครือข่ายเซนเซอร์

Cloud and Sensor Networks

3
อล 467

EL 467

อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง

Internet of Things

3
อล 481

EL 481

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Electronic Engineering Project

2
อล 482

EL 482

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Electronic Engineering Project II

2
อล 497

EL 497

การฝึกงานทางวิศวกรรม (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Engineering Practices

3
อล 483

EL 483

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสหกิจศึกษา

Electronic Engineering Project for Cooperative Education

3
สศ. 301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Cooperative Education

3
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (6 หน่วยกิต)

ฟฟ. 321

EE 321

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical Machines

3
ฟฟ. 351

EE 351

สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic Fields and Waves

3
ฟฟ. 431

EE 431

การออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical System Design

3
ฟฟ. 494

EE 494

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

Electric Vehicles

3
อล. 433

EL 433

การประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล

Digital Signal Processing

3
อล. 439

EL 439

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

Opto-Electronics

3
อล. 440

EL 440

อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์

Biomedical Electronics

3
อล. 453

EL 453

การประมวลผลภาพและจดจำรูปแบบ

Image Processing and Pattern Recognition

3
อล. 461

EL 461

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น

Introduction to Bioinformatic

3
อล. 462

EL 462

ไบโอเซนเซอร์

Biosensors

3
อล. 464

EL 464

วิศวกรรมชีวเวชเบื้องต้น

Introduction to Biomedical Engineering

3
อล. 465

EL 465

เทคโนโลยีเซนเซอร์

Sensor Technology

3
อล. 471

EL 471

วิศวกรรมระบบเสียง

Sound System Engineering

3
อล. 493

EL 493

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1

Selected Topics in Electronics Engineering I

3
อล. 494

EL 494

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2

Selected Topics in Electronics Engineering II

3
อล. 495

EL 495

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1

Special Problems in Electronics Engineering I

3
อล. 496

EL 496

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2

Special Problems in Electronics Engineering II

3
อส. 414

IE 414

โอกาสทางธุรกิจใหม่และการวางแผน

Startup Opportunity and Planning

3
อส. 415

IE 415

การบริหารและปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Practicum

3
อล. 498

EL 498

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Cooperative Education in Electronic Engineering

6