โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Electrical Engineering)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

112 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาแกน 52 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 31 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 54 หน่วยกิต
         -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน- เลือก 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร148หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

112 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาแกน 52 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 31 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 51 หน่วยกิต
         -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน- เลือก 9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต