รายวิชา

ตารางแสดงรายละเอียดรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งรายวิชามีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคณะที่เปิดสอน

 

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3
อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3
อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3
ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3
ศท. 003*

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3
ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3
ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3
ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3
ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (61 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (21 หน่วยกิต)
คณ. 105

MA 105

แคลคูลัส 1

Calculus I

3
คณ. 106

MA 106

แคลคูลัส 2

Calculus II

3
คณ. 107

MA 107

แคลคูลัส 3

Calculus III

3
คม. 101

CH 101

เคมีทั่วไป

General Chemistry

3
คม. 102

CH 102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

Laboratory in General Chemistry

1
ฟส.101

PH 101

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

General Physics I

3
ฟส.102

PH 102

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

General Physics I

1
ฟส.103

PH 103

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

General Physics II

3
ฟส.104

PH 104

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

General Physics II

1
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (40 หน่วยกิต)
คก. 112

ME 112

การฝึกฝีมือช่าง

Workshop  Practices

1
คก. 121

ME 121

วัสดุวิศวกรรม

Engineering  Materials

3
คก. 151

ME 151

การเขียนแบบวิศวกรรม

EngineeringDrawing

3
คก. 222

ME 222

หลักการกลศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Mechanics Principles

3
คพ. 122

CS 122

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

3
ฟฟ. 211

EE 211

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Theory

3
ฟฟ. 212

EE 212

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Laboratory

1
ฟฟ. 324

EE 324

ระบบควบคุม

Control System

3
ฟฟ. 325

EE 325

ปฏิบัติการระบบควบคุม

Control System Laboratory

1
อล. 211

EL 211

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics

3
อล. 212

EL 212

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics Laboratory

1
อล. 228

EL 228

การเขียนโปรแกรมฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

Electronics and Hardware Programming

3
อส. 221

IE 221

คณิตศาสตร์วิศวกรรม

EngineeringMathematics

3
อส. 311

IE 311

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

Probability and Engineering Statistics

3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(60 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน–บังคับ(44 หน่วยกิต)
ฟฟ. 221

EE 221

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

Electric Circuit Analysis

1
ฟฟ. 321

EE 321

การแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical Energy Conversion

3
ฟฟ. 313

EE 313

ปฏิบัติการการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical Energy Conversion Laboratory

3
ฟฟ. 322

EE 322

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical Machines Laboratory

3
ฟฟ. 323

EE 323

หลักการสื่อสารข้อมูล

Data Communication Principles

3
ฟฟ. 326

EE 326

ระบบไฟฟ้ากำลัง

Electrical Power  Systems

3
ฟฟ. 351

EE 351

สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic Fields and Waves

1
ฟฟ. 412

EE 412

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

Electrical  Power  Systems  Analysis

3
ฟฟ. 431

EE 431

การออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical  System  Design

1
ฟฟ. 438

EE 38

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

Power  System  Protection

3
ฟฟ. 481

EE 481

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  1(สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Electrical Engineering  Project  I

3
ฟฟ. 482

EE 482

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  2(สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Electrical Engineering  Project  II

3
ฟฟ. 497

EE 497

การฝึกงานทางวิศวกรรม   (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)

Engineering  Practices

3
อล. 253

EL 253

พื้นฐานระบบดิจิทัล

Digital System Fundamental

3
อล. 254

EL 254

  ปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิทัล

Digital System Fundamental Laboratory

3
อล 311

EL 311

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor  System

3
อล 312

EL 312

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor  Laboratory

2
อล 353

EL 353

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical Instruments and Measurements

2
อล 434

EL 434

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Power  Electronics

3
ฟฟ 414

EE 483

พลังงานทดแทน

Renewable Energy

3
ฟฟ 436

EE 436

  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Electrical Safety

3
ฟฟ 483

EE 483

 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Electrical  Engineering Project for Cooperative Education

3
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (6 หน่วยกิต)

ฟฟ. 433

EE 433

วิศวกรรมส่องสว่าง

Illumination  Engineering

3
ฟฟ. 493

EE 493

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1

Selected  Topics in  Electrical  Engineering I

3
ฟฟ. 314

EE 314

เทคโนโลยีอุบัติใหม่

Emerging Technology in Engineering

3
ฟฟ. 454

EE 454

ระบบสมองกลฝังตัว

Embedded System

3
ฟฟ. 413

EE 413

  โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

Electric Power Plant and Substations

3
ฟฟ. 435

EE 435

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

High Voltage Engineering

3
ฟฟ. 415

EE 415

การบริหารจัดการโครงการทางไฟฟ้า

Electrical Project Management

3
ฟฟ. 441

EE 441

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Conservation and Management

3
ฟฟ. 442

EE 442

ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนขั้นสูง

Advanced Electrical and Renewable Energy System

3
ฟฟ. 494

EE 494

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

Electric Vehicles

3
อส. 322

IE 322

การสร้างแนวคิดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

Idea Generation for Entrepreneurship

3
อส. 414

IE 414

โอกาสทางธุรกิจใหม่และการวางแผน

Startup Opportunity and Planning

3
อส. 415

IE 415

การบริหารและปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Practicum

3
อส. 466

IE 466

ระบบเครือข่ายกลุ่มเมฆและเครือข่ายเซนเซอร์

Cloud and Sensor Networks

3
อส. 467

IE 467

อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง

Internet ofThings

3
อส. 495

IE 495

  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

Special Problems in Electrical Engineering I

3
อส. 498

IE 498

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Cooperative Education in Electrical Engineering

6
สศ. 301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

Pre-Cooperative Education

3