คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
คณบดีคณะนิติศาสตร์ /ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
รองคณบดี
อาจารย์ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ
อาจารย์ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร
อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร
อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
อาจารย์ พ.ต.ต.วรางคณา ฤกษพะลิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิไลลักษณ์ ไกรลาศ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
อาจารย์ลิลรดา รักวงษ์ฤทธิ์
ผู้ประสานงานคณะ
อาจารย์อลิษา ปะตังถาโต
ผู้ประสานงานคณะ