คณะนิติศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะนิติศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที