คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
คณบดีคณะนิติศาสตร์ /ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญลักษณ์ นามจักร
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
อาจารย์ พ.ต.ต.วรางคณา ฤกษพะลิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ภราดา แก้วภราดัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิไลลักษณ์ ไกรลาศ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
อาจารย์ลิลรดา รักวงษ์ฤทธิ์
ผู้ประสานงานคณะ
อาจารย์อลิษา ปะตังถาโต
ผู้ประสานงานคณะ