คณะผู้บริหารและอาจารย์

ดร.ภราดา แก้วภราดัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อรณิชา สวัสดิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญลักษณ์ นามจักร
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ พ.ต.ต.วรางคณา ฤกษพะลิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ลิลรดา รักวงษ์ฤทธิ์
ผู้ประสานงานคณะ
อาจารย์อลิษา ปะตังถาโต
ผู้ประสานงานคณะ