คณะผู้บริหารและอาจารย์

ดร.ภราดา แก้วภราดัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ / ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.อรณิชา สวัสดิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญลักษณ์ นามจักร
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ พ.ต.ต.วรางคณา ฤกษพะลิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ลิลรดา รักวงษ์ฤทธิ์
ผู้ประสานงานคณะ
อาจารย์อลิษา ปะตังถาโต
ผู้ประสานงานคณะ