มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
คณบดีคณะนิติศาสตร์ /ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1 และนอกรุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
อาจารย์ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ
อาจารย์ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา
อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1
อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร
อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร
อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4
อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
อาจารย์ พ.ต.ต.วรางคณา ฤกษพะลิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2
อาจารย์วิไลลักษณ์ ไกรลาศ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
อาจารย์ลิลรดา รักวงษ์ฤทธิ์
ผู้ประสานงานคณะ 3 (ASU 3)
อาจารย์อลิษา ปะตังถาโต
ผู้ประสานงานคณะ 2 (ASU 2)
คุณมงคล ศรีษะ
ผู้ประสานงานคณะ 1 (ASU 1)