คณะนิติศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะนิติศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1 และนอกรุ่น

  • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
  • e-mail : pakorn.p@bu.ac.th
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที