คณะนิติศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะนิติศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 3

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที