คณะนิติศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะนิติศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ดร.ภราดา แก้วภราดัย
ดร.ภราดา แก้วภราดัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา

 • S.J.D. The Dickinson School of Law, The Pennsylvania State University, U.S.A.,2562
 • น.ม. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
 • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551
 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ


ความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • การระงับข้อพิพาททางเลือก
 • International Commercial Arbitration


ผลงานวิชาการ

 1. ชื่อเรื่อง: ข้อจำกัดในข้อพิพาททางการพาณิชย์ระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาททางเลือกภายใต้กฎหมายไทย (Limitations of international commercial disputes in alternative dispute resolutions under Thai laws) 
  ประเภท: บทความวิจัย
  แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th National Conference and Technology Innovation) วันเสาร์ที่ 28 พฤษจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธาณี www.umt.ac.th (Proceeding หน้า 581-597) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
  ผลงานร่วม: ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ, ดร.อรณิชา สวัสดิชัย, ดร.ภราดา แก้วภราดัย
 2. ชื่อเรื่อง: สถานะของ Patent pool
  แหล่งเผยแพร่: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายับ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11, ISBN: 978-974-670-174-7, หน้า 86-95
  ผลงานร่วม: ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ, ดร.อรณิชา สวัสดิชัย, ดร.ภราดา แก้วภราดัย
 3. ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์จากการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในอุตสาหกรรมแฟชั่น
  แหล่งเผยแพร่: การประชุมครั้งที่ 6 ด้านการจัดการบริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: IAMBEST 2021 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.2564 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (Proceeding: กลุ่ม SS : Social Sciences & Humanities (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ OSS-12 หน้า 578-586)
  ผลงานร่วม: ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ, ดร.อรณิชา สวัสดิชัย, ดร.ภราดา แก้วภราดัย
   
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที