มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร

ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (คณ.มท.)
ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รอง คบมท.)
อ.แสงเดือน รตินธร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (รอง คนมท.)
อ.เจิมสุดา มานะกุล
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.ศิริณญา เพชรจันทร
ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (ผช. คมท.)
อ.สาธิตา ทรงวิทยา
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (หภ.อก.)
ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (หภ.ทย.)
อ.อาทิตยา อรุณศรีโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม (หภ.กร.)
อ.วงศกร จันทระ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หภ.ทท.)
อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หภ.ธบ.)