คณะผู้บริหาร

อ.เจิมสุดา มานะกุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ดร.เพ็ญประภา มังกรวงษ์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.แสงเดือน รตินธร
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.) รักษาการหัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หภ.ทท.)
อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.วรยุภา เหมือนประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หภ.ธบ.)
อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม (หภ.กร.)
ดร.นนทวรรณ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
ดร.พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ