คณะผู้บริหาร

อ.เจิมสุดา มานะกุล
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการ
การท่องเที่ยว และหัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสููตรนานาชาติ)
อ.แสงเดือน รตินธร
รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ดร.เพ็ญประภา มังกรวงษ์
รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ดร.นนทวรรณ ส่งเสริม
รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ดร.ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ดร.พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม
อ.ณัฐพร ชื่นสุวรรณ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
ดร.รัชดา รื่นรวย
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ