คณะผู้บริหาร

ดร.จิราพร เกิดชูชื่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล (คณ.มท. และผค.พนส.)
อ.แสงเดือน รตินธร
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.เจิมสุดา มานะกุล
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.วงศกร จันทระ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หภ.ทท.)
อ.วรยุภา เหมือนประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หภ.ธบ.)
อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม (หภ.กร.)
ดร.เพ็ญประภา มังกรวงษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (หภ.อก.)