คณะผู้บริหาร

อ.เจิมสุดา มานะกุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ดร.เพ็ญประภา มังกรวงษ์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
ดร.นนทวรรณ ส่งเสริม
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.แสงเดือน รตินธร
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
ดร.รัชดา รื่นรวย
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท
อ.วรยุภา เหมือนประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หภ.ธบ.)
อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม (หภ.กร.)
ดร.พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
ดร.ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว