มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (คณ.มท.)
ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.แสงเดือน รตินธร
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.เจิมสุดา มานะกุล
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
ดร.มณีเนตร วรชนะนันท์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม ( หภ.กร. )
อ.วงศกร จันทระ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หภ.ทท.)
อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หภ.ธบ.)