มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (คณ.มท.)
ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.แสงเดือน รตินธร
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.เจิมสุดา มานะกุล
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (รค.มท.)
อ.วงศกร จันทระ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หภ.ทท.)
อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (หภ.ธบ.)
อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม (หภ.กร.)