คณะวิศวกรรมศาสตร์

Facilities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — BU CROCCS
BU CROCCS
ศูนย์วิจัยด้านระบบสื่อสารการประมวลผลภาพและนาโนเทคโนโลยีที่มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันทํางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์