คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร
รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล
รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์
อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์