คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรักษาการณ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์
อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์