คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล
รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
รศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์