มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์