คณะวิศวกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ผศ.ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล
ผศ.ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล
รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์