คณะวิศวกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — รศ.ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
รศ.ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์