คณะวิศวกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์