คณะวิศวกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — รศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร
รศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์