คณะผู้บริหาร

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
อ.ปนิญญา ภักษา
รองคณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
อาจารย์นิธิศ ศิวดลธรากุล
รองคณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
อ.พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์
รองคณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
อ.จักริน เทพวงค์
หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์
อ.จารุทรรศน์ จันทรสุรินทร์
หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล