คณะผู้บริหาร

อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
อ.ปนิญญา ภักษา
รองคณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
อ.พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์
หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์
อ.จารุทรรศน์ จันทรสุรินทร์
หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล