ศิษย์เก่า

คุณอนุสรณ์ สร้อยสงิม
คุณสุรศักดิ์ ป้องศร
คุณชานนท์ ยิ่งยง
พงศธร อูเอกิ
ผู้ก่อตั้ง
PolartheLionStudio
ณัฐชัย จิระอานนท์
ภูวนิตย์ ผลดี
ศุภณัฐ นามวงศ์
ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์