คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

Facilities

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ — ห้องปฏิบัติการ
ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
การสมัครเรียน
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
สมัครเรียนได้ทันที ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องสัมภาษณ์