คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.พรหมพร ศรีวิลาศ
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดร.ภฤศมน คำมะสอน
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
อ.กฤติยา ปิยะอรุณ
หัวหน้าภาคสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน