คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.สุประดิษฐ์ จิตรกร
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.พรหมพร ศรีวิลาศ
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.กฤติยา ปิยะอรุณ
หัวหน้าภาคสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
อ.ภิรายุ มารศรี
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม