คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
รักษาการ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.พรหมพร ศรีวิลาศ
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ภาสิต ลีนิวา
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดร.วิศรุต ดานาพงศ์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
อ.กฤติยา ปิยะอรุณ
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
รศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต