คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.สุประดิษฐ์ จิตรกร
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.กัณฐกร อู่อ้น
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.พรหมพร ศรีวิลาศ
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
อ.ภิรายุ มารศรี
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม