คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — อ.พรหมพร ศรีวิลาศ
อ.พรหมพร ศรีวิลาศ
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที