คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — รศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ
รศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

– M.Arch. Architectural Computing, The University of New South Wales

– ศป.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) การออกแบบตกแต่งภายใน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที