คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — อ.กฤติยา ปิยะอรุณ
อ.กฤติยา ปิยะอรุณ
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 

หัวหน้าภาคสาขาวิชาการออกแบบภายใน

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที