หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 หลักสูตรปริญญาโท

กฎหมายยุคใหม่ทันโลกได้เปรียบมากกว่า 

          มีทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ เรียนกฎหมายให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ตลาดงานและภาคธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สามารถประยุกต์ความรู้ไปทำงานจริงในองค์กรด้านต่างๆ ได้หลากหลาย 
 

ครบทุกมิติ เลือกสาขาวิชาเฉพาะทางตามความชอบและความถนัด 

          มีกลุ่มวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึก รู้จริง เน้นกฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้ทำงานได้จริง ทำงานได้หลากหลายทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  กลุ่มวิชาเอกแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกิจ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงล่าสุดที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานปัจจุบันที่ขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างความทันสมัยของวิชาการและต่อยอดความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและการค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตอบรับความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

ช่วงการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

วุฒิการศึกษา: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws) ระยะเวลาเรียน: 2 ปี (เรียนวันเสาร์) ค่าเล่าเรียน: แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ 208,380 บาท , แผน ข. การค้นคว้าอิสระ 209,880 บาท สถานที่: Bangkok University Main Campus เปิดรับสมัคร: เร็วๆ นี้