คณะนิติศาสตร์ — Programs

Master of Laws

คณะนิติศาสตร์ — สาขาวิชา — หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
International Economic Law

International Business Law

Law of Electronic Transaction

Competition Law

Law of Business Enterprise

International Litigation, Arbitration and Alternative
Dispute Resolution

Law Related to Trade Preference System,
Anti-dumping Countervailing Duty and Safeguards
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที