คณะนิติศาสตร์

Facilities

คณะนิติศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้องพยาบาล
ห้องพยาบาล
ห้องปฐมพยาบาล บริการแพทย์และห้องพักสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
- ใช้บริการฟรี
-ใช้บัตรนักศึกษา
สถานที่ตั้ง
อาคาร A6
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์
08:30 - 20:00 น. / เวลาทำการของแพทย์ 13.00-16.00 น.
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที