คณะวิศวกรรมศาสตร์ — Programs

Electrical Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- Introduction to Data Analysis and Artificial Intelligence
- Electrical Machines Control
- Energy Storage System
- High Voltage Engineering
- Renewable Energy
- Electrical Safety
- Electric Vehicles
- Emerging Technology in Engineering
- Startup Opportunity and Planning
- Cloud and Sensor Networks
- Energy Conservation and Management
- Data Analysis for Electrical Engineer
- Electrical system design
- Power plant and substation
- Electrical power system
- Internet of Things
- Advanced Electrical and Renewable Energy System
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์