คณะวิศวกรรมศาสตร์ — Programs

Artificial Intelligence Engineering and Data Science

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- Artificial Intelligence : หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้ โครงข่ายประสาทเทียม
- Internet of Things : ออกแบบและสร้างระบบอินเทอร์เน็ต
- Artificial Intelligence in Robotics : การประยุกต์ใช้ A.I. สำหรับหุ่นยนต์
- Emerging Technology in Engineering : เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น
- AlE213: Computer Programming
- AIE215: Programming for Al and Data Science
- AIE312: Web Technology (Full Stack Web Development)
- AIE322: Supervised Machine Learning
- AIE323: Supervised Machine Learning Lab
- AIE324: Unsupervised Machine Learning
- AIE325: Unsupervised Machine Learning Lab.
- AlE223: Artificial Intelligence
- AIE321: Big Data Processing and Analytics
- AIE221: Business analytics and data visualization
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์