• ปีการศึกษา

แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
332,000 (เสาร์) 332,000 (เสาร์)
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
208,380 (เสาร์) 209,880 (เสาร์)

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล (สำหรับนักศึกษาในประเทศ)

Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
302,000 (เสาร์) 302,000 (เสาร์)
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
192,630 (เสาร์) 177,430 (เสาร์)
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
218,430 (เสาร์) 217,430 (เสาร์)
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
203,130 (เสาร์) 204,630 (เสาร์)
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
209,880 (Research Based) ไม่มี

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program) (สำหรับนักศึกษาในประเทศ)

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program) - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
387,280 (Research Based) ไม่มี
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
206,430 (เสาร์) ไม่มี

Master of Business Administration (English Program) (สำหรับนักศึกษาในประเทศ)

Master of Business Administration (International Program) - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
218,430 (เสาร์) 217,430 (เสาร์)

Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program) (สำหรับนักศึกษาในประเทศ)

Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program) - 42 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
203,130 (เสาร์) 187,930 (เสาร์)

Master of Management (Business Innovation) (สำหรับนักศึกษาในประเทศ)

Master of Management (Business Innovation) - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
332,000 (เสาร์) 332,000 (เสาร์)