คณะศิลปกรรมศาสตร์ — Programs

Communication Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
Typography & Layout Design
3D Modeling for Communication Design
AI for Communication Design
Graphic Design History & Contemporary Issues
Art Direction
Digital Publication Design
Graphic Design on Packaging
Motion Graphic Design
Interactive Media Design
Communication Design Research (LECT)
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์