School of Fine and Applied Arts

อาจารย์พิเศษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — อาจารย์พิเศษ
Aug 2566
วันที่
กิจกรรม/โครงการ
ช่วงวัน/เวลา
สถานที่

Tue 01
อาจารย์ภานุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนา
วิชา Experimental Typography และวิชา Typography
01 Aug 2566 08:08
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
01 Aug 2566 08:08
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันจันทร์ 08.40-13.50
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์