Admission Info — Scholarship

ทุน Global Talent

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุน Global Talent
-
ทุน Global Talent

รายละเอียด

สำหรับผู้สมัครที่มีทักษะภาษาต่างประเทศโดดเด่น และมีสมรรถนะสากลพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการในระดับนานาชาติ สามารถสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนเห็นความสำคัญและมี International Mindset อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติ เป็น Global Ambassador เพื่อให้เกิด International Visibility & Recognition ของมหาวิทยาลัยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กรระดับนานาชาติ 

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทยเท่านั้น
2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า    
3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน    
4. มีความสามารถโดดเด่นด้านความเป็นสากลและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันสมัคร) ต่อไปนี้

1. IELTS = 6.0 (all bands)
2. TOEFL (IBT) = 60
3. Duolingo = 100
4. CU-TEP = 75
5. TU-GET = 60

หรือมีผลสอบภาษาต่างประเทศอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งแสดงความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับระดับ B2 หรือสูงกว่าตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

เงื่อนไข

1.  ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ 
2. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
3.  มี 2 ประเภททุนคือ 
3.1 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
3.2 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
4. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร                          
2.หนังสือรับรองความประพฤติ        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
5.สำเนาผลคะแนนสอบวัดทักษะด้านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร   
6.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

หัวข้อบังคับที่ต้องระบุใน Portfolio 
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงความสามารถโดดเด่นด้านความเป็นสากลและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
3. คะแนนสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์
4. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้

กำหนดการ

สมัคร คลิก

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียน 24 พฤษภาคม 2567

 

แชร์บทความนี้