Admission Info — Scholarship

ทุน Tech Talent

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุน Tech Talent
-
ทุน Tech Talent

รายละเอียด

สายวิศวฯะและสายไอที ที่ชอบความท้าทาย มีผลงานโดดเด่นด้าน Deep Tech ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโดยเฉพาะ หากมีผลงานเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทยเท่านั้น
2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
4. มีผลงานโดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ เคยส่งผลงานเข้าประกวด/แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ หากได้รางวัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข

1. เฉพาะหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
3. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
4. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และสอบผ่านทุกวิชา
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร           
2.หนังสือรับรองความประพฤติ        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
5.ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมศาสตร์
6.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์
3. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้

กำหนดการ

สมัคร คลิก

รอบ 1 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

รอบ 1 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 - 15 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบ 1 วันที่ 24 มกราคม 2567 

สอบสัมภาษณ์ 
รอบ 1 วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
รอบ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ลงทะเบียน
รอบ 1  วันที่ 1 มีนาคม 2567
 

รอบ 2 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

รอบ 2 วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

รอบ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

รายงานตัวและลงทะเบียน

รอบ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

แชร์บทความนี้