Admission Info — Scholarship

ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
-
ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม ที่สำคัญต้องมีผลงานโดดเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทยเท่านั้น
2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 620 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 155 คะแนน
4. มีความสามารถโดดเด่น ด้านงานสร้างสรรค์ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ สาขาวิชา ที่สนใจ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไข

1. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ 
2. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
3. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
4. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร                            
2.หนังสือรับรองความประพฤติ        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)        
5.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

1. ข้อมูลส่วนตัว และเหตุผลที่สนใจรับทุนนี้
2. แฟ้มสะสมผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ (แนบหลักฐานรางวัล เช่น ประกาศนียบัตร ภาพถ่ายโล่รางวัล)
3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

กำหนดการ

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 9 มีนาคม 2567

สมัคร คลิก

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2567

ลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2567

 

แชร์บทความนี้