Admission Info — Scholarship

ทุน Digital Gen Z

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุน Digital Gen Z
-
ทุน Digital Gen Z

รายละเอียด

ตอบโจทย์อาชีพใหม่ยุคดิจิทัลที่มีความสร้างสรรค์ มอบทุนการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ 
1. ตัวท็อปหน้ากล้อง สายบันเทิง มีผู้ติดตาม YouTuber, Game Caster, Product Reviewer, TikToker มากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป
2. ตัวจี๊ดสายครีเอท สร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ เช่น Blogger, นักเขียน, ช่างภาพ, นักเล่าเรื่อง, มือตัดต่อ เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย / ต่างชาติ ที่สามารถเรียนในหลักสูตรภาษาที่เลือกได้
2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.)
3. เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป 
4. มีความกล้า พร้อมที่จะเผชิญหน้าทุกความท้าทาย
5. ให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมด้วยความตั้งใจ สร้างสรรค์ และแปลกใหม่

เงื่อนไข

1. ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทุกคณะและสาขา
2. มี 2 ประเภททุนคือ 
    2.1 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา 100% โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง 
    2.2 ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา 50% โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง 
3. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 
4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา
5. ผู้ได้รับทุนจะต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
6. ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งมอบชิ้นงานสร้างสรรค์ของตนเองให้มหาวิทยาลัย 
7. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง

 

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร           
2.หนังสือรับรองความประพฤติ        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
5.ผลงานโดดเด่นของตัวเองที่เกี่ยวข้อง เช่น Social Media, ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ
6.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ  (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ผลงานสุดสร้างสรรค์ของตัวเอง
3. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้

กำหนดการ

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 15 มีนาคม 2567

สมัคร คลิก

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ 28 - 29 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 26 เมษายน 2567

ลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567

 

แชร์บทความนี้