Admission Info — Scholarship

ทุนประกายเพชร

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุนประกายเพชร
ทุนประกายเพชร
ทุนประกายเพชร

รายละเอียด

สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน สร้างชื่อเสียงจากการประกวดแข่งขัน และเป็น Ambassador ของหลักสูตร

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทยเท่านั้น
2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และไม่เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาก่อนวันสมัครขอรับทุน (ยกเว้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ)
3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 700 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน
4. มีรางวัล/ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

 

เงื่อนไข

1. เฉพาะผู้รับทุนสัญชาติไทย
2. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเดือนละ 12,000 บาท
4. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบผ่านทุกวิชา
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

สาขาวิชาที่ให้ทุน

สาขาวิชา (หลักสูตรภาษาไทย)
1. การจัดการการโรงแรม
2. การจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
3. ภาพยนตร์
4. สื่อดิจิทัล
5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
6. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน)
7. การเป็นเจ้าของธุรกิจ

สาขาวิชา (หลักสูตรนานาชาติ)
1. Culinary Arts and Design
2. International Tourism and Hospitality Management
3. Innovative Media Production
4. Communication Strategy and Ideation
5. Entrepreneurship
6. Business Management

หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร          
2.หนังสือรับรองความประพฤติ        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
5.รางวัล/ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดขึ้นไป อย่างน้อย 1 รางวัล
6.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. รายละเอียดรางวัลหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัด หรืองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ (แนบหลักฐานรางวัล เช่น ประกาศนียบัตร ภาพถ่ายโล่ห์รางวัล)
3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร
4. เหตุผลที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้

กำหนดการ

สมัคร คลิก

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบสัมภาษณ์ 19 -29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2567

ลงทะเบียน 29 มีนาคม 2567

 

แชร์บทความนี้