Admission Info — Scholarship

ทุน BU Creative

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุน BU Creative
ทุน BU Creative
ทุน BU Creative

รายละเอียด

สำหรับนักเรียนม.ปลายและนศ.ปัจจุบันที่มีผลงานสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในระดับดี 
และเข้ากระบวนการบ่มเพาะเพื่อต่อยอดให้สามารถผลิต Project สร้างสรรค์ในระดับสูงขึ้นสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย/ต่างชาติ ที่สามารถเรียนหลักสูตรไทยได้
2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน
3. มีความโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์

เงื่อนไข

1. เฉพาะสาขาที่ให้ทุน
2. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
3. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชาที่ให้ทุน
1. ภาพยนตร์
2. สื่อดิจิทัล
3. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
4. การเป็นเจ้าของธุรกิจ
5. เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

 

หลักฐานการสมัคร

กรณีนักศึกษาใหม่
1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร                            
2.หนังสือรับรองความประพฤติ        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)        
5.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)"

 

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงความสามารถโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ เช่น หลักฐานผลงาน หรือโครงการที่เคยทำ
3. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้

กำหนดการ

สมัคร คลิก

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2566 – 9 มีนาคม 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 2567

ลงทะเบียน 30 เมษายน 2567

แชร์บทความนี้