Admission Info — Scholarship

ทุนปริญญาเอก (Young Achiever)

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุนปริญญาเอก (Young Achiever)
ทุนปริญญาเอก (Young Achiever)

ทุนปริญญาเอก (วิชาการและวิชาชีพ)

รายละเอียด

สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานในระดับ Middle Management หรือประสบความสำเร็จทางวิชาชีพในองค์กรชั้นนำ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพ เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี รวมถึงสร้างความเข้มแข็งด้านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ

คุณสมบัติ

กรณีหลักสูตรปริญญาเอก
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

กรณีหลักสูตรปริญญาโท
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. สัญชาติไทย/ต่างชาติ
2. เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สมัครอย่างน้อย 3 ปี

เงื่อนไข

1. ทุกสาขาวิชา
2. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
3. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบผ่านทุกวิชา

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรองการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ประวัติการทำงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่สมัครเรียน
3. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้

กำหนดการ

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ 2 - 11 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567

แชร์บทความนี้