Admission Info — Scholarship

ทุนนักกีฬาดีเด่น

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุนนักกีฬาดีเด่น
-
ทุนนักกีฬาดีเด่น

รายละเอียด

ม.กรุงเทพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยทุนสำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านเทรนด์การออกกำลังกายและการดูแลสุภาพแนวใหม่

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย/ต่างชาติ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) ดังนี้
     3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ นักกีฬานักเรียนไทย/นักเรียนอาเซียน นักกีฬาสังกัดสโมสร ฯลฯ
     3.2 เป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติ ระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1, 2 และ 3 โดยมีหลักฐานรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา กรมพลศึกษา หรือประกาศนียบัตรจากองค์กรหรือสมาคมที่จัดให้มีการแข่งขัน 
4. มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้าง Community Health & Wellness
5. มีความพร้อมที่จะได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (Sport for Excellence) และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Academic Excellence) และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข/สัญญาทุนของมหาวิทยาลัย
6. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
7. ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

1. ทุกหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ
2. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
3. ต้องมีผลการเรียนคืบหน้าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต/ปีการศึกษา (ปริญญาโท) ไม่ได้เกรด F ในทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ชนิดกีฬาที่ไม่เปิดรับ ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น ยูโด คาราเต้ -โด เทควันโด กรีฑา ดาบสากล และวอลเลย์บอล ชาย

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุนระดับปริญญาโท)
2. หนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
3. หนังสือรับรองผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย/กรมพลศึกษา/สมาคมกีฬา/สโมสรกีฬาโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/ผู้ฝึกสอน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ)
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)  
7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

1.ข้อมูลส่วนตัว
2.เอกสารการเรียน
3..สำเนาเกียรติบัตร รายการแข่งขันต่างๆ ย้อนหลัง 3 ปี

กำหนดการ

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566                                    
2. ช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงมกราคม 2567   จะแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติทดสอบทักษะความสามารถด้านกีฬา        
3. วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อและรับรายงานตัว ผู้ผ่านการทดสอบทักษะความสามารถ ด้านกีฬา และมีสิทธิสมัครสอบ      
4. วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุน นักกีฬาดีเด่น                        
5. วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

แชร์บทความนี้