Admission Info — Scholarship

ทุน Professional Excellence

ข้อมูลการสมัครเรียน — ทุนการศึกษา — ทุน Professional Excellence
-
ทุน Professional Excellence

รายละเอียด

สำหรับผู้สมัครที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น เพื่อทำให้หลักสูตรได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมผ่านความสำเร็จของนักศึกษาทุน เช่น การได้รับรางวัล หรือการสร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรทั้งระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย/ต่างชาติ
2. กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และไม่เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาก่อนวันสมัครขอรับทุน (ยกเว้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันต่างประเทศ)
3. เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
4. มีผลงานที่แสดงความโดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร และมีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

เงื่อนไข

1. ทุกสาขาทั้งไทยและนานาชาติ ยกเว้นสาขาในคณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2. ผู้รับทุนสัญชาติไทย/ต่างชาติ
3. ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระะค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง
4.ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน หรือ สำเนา GED ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร           
2.หนังสือรับรองความประพฤติ        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)        
5.ผลงานที่แสดงความโดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร 
6.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ข้อมูลที่ต้องระบุใน Portfolio เพื่ออัปโหลดในระบบ (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า)

1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลแสดงทักษะที่โดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร
3. รายละเอียดหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร
4. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้

กำหนดการ

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2566 - 9 มีนาคม 2567

สมัคร คลิก

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 2567

แชร์บทความนี้