คณะผู้บริหาร

ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน
หัวหน้าภาควิชาเกมและอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย
อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ