คณะผู้บริหาร

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ผศ. กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และรักษาการหัวหน้าภาควิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ