คณะผู้บริหาร

ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์
หัวหน้าภาคสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์