คณะผู้บริหาร

ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์
ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี