คณะผู้บริหาร

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และรักษาการหัวหน้าภาควิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
ดร.ผกาพรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ