คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — Programs

Economics

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — สาขาวิชา — หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- Applied Statistics for Analyst - EC 241
- Introduction to Econometrics - EC 309
- Economic and Business Forecasting - EC 413
- Effective Presentation and Communication with Data - EC 333
- Corporate Finance - EC 214
- Investment and Regulations in Capital Market - EC 331
- Financial Derivatives - EC 332
- Data Analytic Techniques for Economics and Finance* - EC334
- Principle of Investment - EC111
สามารถเลือกเอกเลือกจาก FIP *
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที