ศิษย์เก่า

คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณปรัชญา นราภิชาต
นักวิชาการพาณิชย์ระดับชำนาญการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
คุณศุภมาส วรกาญจนวุฒิ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด
คุณนุสรา รุ่นเจริญ
คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร
คุณนุสรณ์ เนตรนวลศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
BBL Asset Management  (BBLAM)
คุณณธัชพงศ์ อิสี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิสเตอร์ทราเวลแอนด์เทเลมีเดีย จำกัด