คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2529 ซึ่งทางคณะได้เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเป็นหลักสูตรแรก จากนั้นในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่สอง ก่อนที่จะเปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพิ่มเติมอีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2541 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนได้ดำเนินการปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ในปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาเลือก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท 1 สาขา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน โดยเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็นหลักสูตรที่คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

ตราสัญลักษณ์และสีประจำคณะ

ตราสัญลักษณ์
สีประจำคณะ
#2e7f1e RGB: 46 127 30 HEX: #2e7f1e
ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดีทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี มีความรู้และทักษะทางด้านการเงินและการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งมีคุณลักษณะอื่นๆ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นสากล สามารถชี้นำสังคมในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ปณิธาน

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มีความรู้และทักษะด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ในเชิงบูรณาการ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถประยุกต์หลักการและแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

พันธกิจ

 1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
 2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านการเงินและการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ
 3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากล
 4. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นอื่นๆ (Soft Skills) เช่น ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอ การขาย การเจรจาต่อรอง เป็นต้น
 5. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
Cosmetic Image Cosmetic Image
การฝึกงานและสหกิจศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศไทยเพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา เช่น

 • บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • Millennium Hilton Bangkok

หลักสูตรได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการพัฒนาวิชาชีพ โครงการปัจฉิม
นิเทศ การเป็นวิทยากรรับเชิญ มุ่งเน้นให้มีการฝึกงาน และสหกิจศึกษากับหน่วยงาน/สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน

การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที