คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Programs

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — สาขาวิชา
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
การเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ ม.กรุงเทพ ใช้หลักสูตรเชิงประยุกต์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ มองทะลุทุกเทรนด์เศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ด้วยหลักสูตรที่พัฒนามาจากความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ตัวจริง มาให้ความรู้แบบจัดเต็ม ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานในยุคนี้เรียนกับอาจารย์ในวงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพราะการเป็นนักลงทุนมืออาชีพจะต้องมีพื้นฐานภาษา เนื่องจากข้อมูลในการซื้อขาย และการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอัปเดตวิชาใหม่ๆ เปิดโลกไปอีกขั้น เช่น วิชาการลงทุนในสินทรัพย์การเงิน  วิชาการอบรมการเขียน Resume วิชาการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้นฝึกลงทุนจริง ฝึกฝนการลงทุนเสมือนจริงจากโปรแกรมจำลองการเล่นหุ้น สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจแบบละเอียดก่อนลงทุนเรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ ได้โอกาสไปฝึกงานจริง พบกับตัวจริงจากวงการการลงทุน ธุรกิจ การเงิน หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกับ ม.กรุงเทพเรียนรู้จริง เน้นปฏิบัติ  มีรางวัลการันตี สร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ เปิดโลกการฝึกภาคปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันโดยการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้การวิเคราะห์ผลของนโยบายเศรษฐกิจ สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลเที่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และตัดสินใจการลงทุนอย่างมีเหตุผลผลักดันให้นักศึกษาได้สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต สามารถทำงานได้ทันทีโอกาสเรียนจบได้ใน 3.5 ปี 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
24,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
295,780 บาท
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที