Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนจำนวนมาก ส่งผลให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ  ตัวบ่งชี้ หรือสัญญาณทางเศรษฐกิจ นโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตรเชิงประยุกต์ เน้นการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติ นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ทำความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนา นโยบายและกลยุทธ์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือธุรกิจ

นอกจากนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษสามารถโดดเด่นในตลาดงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจ หรือราชการ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมิติ มุ่งเน้นการปฏิบัติ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมทั้งมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการลงทุนผ่านการจำลองการลงทุน

เรียนรู้ทั้งระบบหลักเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลก ด้วยมุมมองเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนที่มั่งคั่งและมั่นคงอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรตอบโจทย์ ความต้องการของตลาด

เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานในยุคนี้
เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์

เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานในยุคนี้
ฝึกการลงทุนเสมือนจริง จากโปรแกรมจำลอง

ฝึกลงทุนจริง ฝึกฝนการลงทุนเสมือนจริงจากโปรแกรมจำลองการเล่นหุ้น สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจแบบละเอียดก่อนลงทุน
เรียนกับอาจารย์ ในวงการผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์

เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เพราะการเป็นนักลงทุนมืออาชีพจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เนื่องจากข้อมูลในการซื้อขายและการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ

ผลักดันให้นักศึกษาได้สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต สามารถทำงานได้ทันที
เรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ ได้โอกาสไปฝึกงานจริง

เรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ ได้โอกาสไปฝึกงานจริง พบกับตัวจริงจากวงการการลงทุน ธุรกิจ การเงิน หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกับ ม.กรุงเทพ
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
การเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ ม.กรุงเทพ ใช้หลักสูตรเชิงประยุกต์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ มองทะลุทุกเทรนด์เศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ด้วยหลักสูตรที่พัฒนามาจากความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ตัวจริง มาให้ความรู้แบบจัดเต็ม ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานในยุคนี้เรียนกับอาจารย์ในวงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพราะการเป็นนักลงทุนมืออาชีพจะต้องมีพื้นฐานภาษา เนื่องจากข้อมูลในการซื้อขาย และการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอัปเดตวิชาใหม่ๆ เปิดโลกไปอีกขั้น เช่น วิชาการลงทุนในสินทรัพย์การเงิน  วิชาการอบรมการเขียน Resume วิชาการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้นฝึกลงทุนจริง ฝึกฝนการลงทุนเสมือนจริงจากโปรแกรมจำลองการเล่นหุ้น สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจแบบละเอียดก่อนลงทุนเรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ ได้โอกาสไปฝึกงานจริง พบกับตัวจริงจากวงการการลงทุน ธุรกิจ การเงิน หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกับ ม.กรุงเทพเรียนรู้จริง เน้นปฏิบัติ  มีรางวัลการันตี สร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ เปิดโลกการฝึกภาคปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันโดยการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้การวิเคราะห์ผลของนโยบายเศรษฐกิจ สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลเที่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และตัดสินใจการลงทุนอย่างมีเหตุผลผลักดันให้นักศึกษาได้สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต สามารถทำงานได้ทันทีโอกาสเรียนจบได้ใน 3.5 ปี 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
24,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
295,780 บาท
Facilities
Cosmetic Image
ต่างยังไงไหนเล่า? คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน Vs การวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ
ต่างยังไงไหนเล่า? คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน Vs การวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
เทรนด์การลงทุนในยุคนี้ ควรลงทุนอะไรดี? คุณนุสรณ์ เนตรนวลศรี ศิษย์เก่า ECONBU
Open House BU Metaverse 2022 : คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ต่อยอดเศรษฐศาสตร์ฯ สู่อาชีพบรรณาธิการสำนักพิมพ์ INVESTING.in.th | กรศุภ มังกรแก้ว ศิษย์เก่า ECONBU
Open House BU 2020 | คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
Featured
Stories
Alumni
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที