คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Alumni

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — ศิษย์เก่า — คุณมานะ ตั้งพิเชษฐโชติ
คุณมานะ ตั้งพิเชษฐโชติ
บริษัท CMSK Wealth & Acade - นักวางแผนการเงิน และนักวางแผนการลงทุน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที